Jak přispět

Během petiční kampaně jsme na předvolebním účtu Vladimíra Franze prezidentem sesbírali bezmála 180 000 Kč. Všechny tyto peníze byly výhradně použity na realizaci kampaně. Všem přispěvatelům děkujeme. Předvolební transparentní účet je k vidění zde, v nejbližší době však bude zrušen.

Podáním kandidátní listiny a odevzdáním petičních archů se Vladimír Franz stal jedním z kandidátů na prezidenta a z toho důvodu bylo nutné otevřít i oficiální volební účet určený pro podporu volební kampaně.

Zákon o volbě prezidenta ( zákon č. 275/2012) nařizuje naprostou transparentnost finančních darů, a proto je nutné ke každé darované částce uvést i datum narození a adresu místa pobytu fyzické osoby nebo kontaktní e-mail, přes který se následně spojíme a informace doplníme, u právnické osoby, včetně uvedení její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. Ministerstvo vnitra tyto informace zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby. Přesné znění naleznete v §24 jmenovaného zákona. I nadále platí stejná pravidla:

Číslo transparentního účtu občanského kandidáta Vladimíra Franze je 2700325876/2010 (proklikněte).

Pro přijetí finančního daru platí, že Vladimír Franz:

 • Nepřijme peníze od firem se státní účastí.
 • Nepřijme peníze od politických stran.
 • Nepřijme dary podmiňované jakýmkoli protiplněním.
 • Nepřijme peníze anonymní nebo nejasného původu.
 • Na finanční dary přesahující 3 000 Kč bude uzavřena darovací smlouva, kterou dárci obdrží bezprostředně po té, co na mailovou adresu podpora@vladimirfranz.cz sdělí své kontaktní údaje. V případě, že dárce odmítne podepsat darovací smlouvu, finanční dar bude vrácen na účet odesílatele.
 • U každého daru musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu dárce. V případě právnické osoby patřičné identifikační údaje.

Pro použití zaslaného finančního daru platí:

 • Dokud Vladimír Franz neobdrží podepsanou smlouvu, přijatý finanční dar nebude použit.
 • Pokud nebude uzavřena darovací smlouva, budou peníze vráceny zpět na účet odesílatele.
 • Uzavřené darovací smlouvy budou k dispozici k nahlédnutí.

Jakým způsobem přispět:

 • Převodem z běžného účtu na uvedené číslo účtu.
 • Vkladem na účet v pobočce FIO banky.
 • Poštovní poukázkou typu A.

Všem, kteří se rozhodnou kampaň finančně podpořit, Vladimír Franz děkuje.

Jak budou dary využity:

Dary budou využity na podporu kampaně a v případě potřeby i na služby. Jedná se o přibližné částky.

 • Tisk propagačních materiálů
  • Franzin – 180 000 Kč / 6 čísel
  • Samolepky – 7 000 Kč / 11 000 ks
  • Placky – 50 000 Kč / 11 000 ks
  • Bílé čtverečky pro vyjádření podpory / pivní tácky – 15 000 / 5 000 ks
  • Omalovánky – 8 000 Kč / 5 000 ks
  • Polep Air Franz One – 2 000 Kč
  • A další zatím nepřipravené tiskoviny – zatím nedokážeme přesně určit
 • Distribuce materiálů
  • Česká pošta – 60 000 Kč
 • Pronájem nezbytných prostředků a prostor – zatím nedokážeme přesně určit
 • Spoty pro televizní a rádiové vysílání
  • Pronájem techniky – 80 000 Kč
 • Pohonné hmoty
  • Benzín, nafta – 40 000 Kč
 • Nepředpokládané výdaje (např. porucha vozu) – zatím nedokážeme přesně určit
 • Drobné spotřební výdaje
  • Kancelářské potřeby atp. – 10 000 Kč
 • Zajištění schůzek a jiných typů setkání – zatím nedokážeme přesně určit

Financování kampaně:

Kampaň je financována z darů zaslaných na transparentní účet a z vlastních zdrojů iniciativy (vlastní úspory). Jména dárců jsou uvedena na transparentním účtu. Dále jsme obdrželi několik darů v podobě služeb nebo prostředků:

Jméno Dar Hodnota
Miroslav Tvrdý Pronájem simulátoru letadla 40 000 Kč
Štěpán Binko CCS karta 20 000 Kč
I-CORD Software pro videokonference Doplníme
NOD / ROXY Prostor pro videokonference Doplníme

Administrativa a mzdy:

V tuto chvíli pro iniciativu pracuje tým lidí, kteří svou práci odvádí zadarmo. Funguje virtuální kancelář přes sdílené komunikační kanály – Facebook, Skype, Google. Adresa pro doručování písemností je:

Iniciativa VFP
Kateřina Šustová
Veletržní 32
170 00 Praha 7

Seznam aktivních spolupracovníků:

Na kamapani spolupracují řádově desítky lidí, kteří ve svém volném čase roznášejí Franzin nebo jinak pomáhají v propagaci kampaně.

Jméno Typ práce Jméno Typ práce
Jakub Hussar Organizace, správa FB, kreativa, člen volebního výboru Světlana Ondroušková Šéfredaktorka Franzinu
Kateřina Šustová Organizace, správa FB, administrativa, členka volebního výboru Miroslav Hlaváč Zástupce šéfredaktorky Franzinu, spolupráce Plzeň
Pavel Trávníček Kreativa, grafické návrhy Ondřej Klouček Kreativa, editace Franzinu
Vojtěch Bednář Komunikace s médii, PR Antonie Urbancová Animace, kreativa, Šéfkamelotka
Klára Mácsodiová Organizace, administrativa Ota Merz Šéfkamelot
Romana Anna Novotná Organizace, administrativa Barbora Doležalová Korektura
František Fröhlich Řidič s rozšířenou působností Dominik Bečka Redaktor
Václav Šindelář Spolupráce Plzeň Michal Beník Redaktor
Jan Jirásek Spolupráce Ústí nad Labem Tomáš Klášterecký Redaktor, spolupráce Brno
Eva Linhartová Spolupráce Olomouc Zora Vondráčková Redaktorka
Karolína Ptáčníková Spolupráce Ostrava Roman Prorok Člen volebního výboru
Radka Doležalová Spolupráce České Budějovice Vadim Petrov Člen volebního výboru
Sandra Sandnerová Spolupráce Liberec

Převod darů z předvolebního na volební účet:

Na volební účet bylo ke dni podání kandidátní listiny, 5. 11. 2012, převedeno 50 000 Kč z předvolebního účtu. Detailní informace o dárcích, jejichž dary byly převedeny.